Privacybeleid Quadraat Grafimedia BV

Versie 0.3 – Deze pagina is voor het laatst aangepast op 17 mei 2018

Quadraat Grafimedia B.V. hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

Quadraat Grafimedia B.V. houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn  voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw      persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen. (Tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt; denk aan ter post aanbieden)
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Quadraat Grafimedia B.V. zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van klanten of leveranciers

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Quadraat Grafimedia B.V. verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en): Administratieve doeleinde; Communicatie over de opdracht; Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht. Het postaal aanbieden aan derden met samenwerkingsovereenkomst conform AVG.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is de overeengekomen opdracht;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan, indien noodzakelijk, Quadraat Grafimedia B.V. de volgende persoonsgegevens van u vragen: Voornaam; Tussenvoegsel; Achternaam; Zakelijk) Telefoonnummer; (Zakelijk) E-mailadres; Geslacht.

Indien de opdracht een postale mailing omvat zullen de benodigde postaal te verwerken gegevens, verwerkt worden. Deze omvatten minimaal: Firma / Bedrijfsnaam; (T.a.v.) Voorletter of naam, Achternaam; Verzendadres privé of zakelijk straat adres of postbus; Postcode en Woonplaats of vestigingsadres.

Uw persoonsgegevens worden door Quadraat Grafimedia B.V. opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens (abonnees) t.b.v. de Quadraat Nieuwsbrief

Persoonsgegevens abonnees van de Nieuwsbrief worden door Quadraat Grafimedia B.V. verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is het inschrijvingsformulier van de Nieuwsbrief;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Quadraat Grafimedia B.V. de volgende persoonsgegevens van u vragen: Voornaam; Tussenvoegsel; Achternaam; E-mailadres en Bedrijfsnaam.

Uw persoonsgegevens worden door Quadraat Grafimedia B.V. opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de periode dat men aangemeld is, bij afmelding worden deze gegevens verwijderd.

Verwerking van persoonsgegevens (abonnees) t.b.v. het magazine Inzake(N)

Persoonsgegevens abonnees van het magazine Inzake(n) worden door Quadraat Grafimedia B.V. verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling het informeren van de persoon t.b.v. het zakelijk nieuws. Grondslag voor deze persoonsgegevens is de relatie tot Quadraat Grafimedia B.V. en/of haar voorgangers, dan wel de inschrijving bij de Kamer van Koophandel.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Quadraat Grafimedia B.V. de volgende persoonsgegevens van u vragen: Bedrijfsnaam, (t.a.v.) Voorletter(s), Tussenvoegsel, Achternaam en adresgegevens.

Uw persoonsgegevens worden door Quadraat Grafimedia B.V. opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de periode dat men aangemeld is, bij afmelding worden deze gegevens verwijderd.

Verwerking van persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/ lobbycontact en/of geïnteresseerde

Persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontact en/of geïnteresseerde worden door Quadraat Grafimedia B.V. verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

de informatieverstrekking in de vorm van de nieuwsbrief en/of gerichte contacten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is de mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via koppeling op LinkedIn.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Quadraat Grafimedia B.V. de volgende persoonsgegevens van u vragen: Voornaam; Tussenvoegsel; Achternaam; Telefoonnummer; E-mailadres en Bedrijfsnaam.

Uw persoonsgegevens worden door Quadraat Grafimedia B.V. opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect, stakeholder-/lobbycontact en/of geïnteresseerde.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hieronder beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de internetomgeving;
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • Het verzorgen van digitale nieuwsbrieven;
 • Het verzorgen van nabewerking, indien dit niet binnenshuis mogelijk is, denk aan postale nabewerkingen en aanbieden aan het verzendhuis.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen subverwerkers- overeenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. Uitgezonderd indien een adressenbestand in opdracht gegeven door de opdrachtgever, uitsluitend gebruikt voor het doel van de opdracht, waarbij ons niet bekend is dat de personen waarvan de adressen verstrekt zijn, jonger zijn dan 16 jaar.

Bewaartermijn

Quadraat Grafimedia B.V. bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Adresbestanden zullen na levering van de opdracht, dan ook volgens de richtlijnen verwijderd worden. Voor het herdrukken van de opdracht zal de benodigde informatie opnieuw aangeleverd moeten worden.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Quadraat Grafimedia B.V. van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken een back-up van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

Quadraat Grafimedia B.V.
Jan van der Heijdenstraat 25
3261 LE Oud-Beijerland
(0186) 617233
ob@quadraat.nl

Vragen en contact

Mocht u nog vragen hebben over ons privacybeleid of wilt u uw gegevens inzien, veranderen of laten verwijderen dan vragen wij u contact met ons op te nemen.

Quadraat Grafimedia BV

KVGO

Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn van toepassing de Leveringsvoorwaarden voor de Grafische Industrie, gedeponeerd onder nummer 8/2011 ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam.